Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Välkomna till Professionsförbundets årsmöte 2021 som äger rum den 10 maj kl. 18.15 på Zoom. Anmälan till årsmötet sker via mail till Ylva.Hasselberg@Professionsforbundet.se, senast den 8 maj. Zoomlänk kommer att sändas till anmälda medlemmar den 9 maj. Motioner till årsmötet ska insändas till samma adress som ovan senast den 5 maj.

Väl mött!

Styrelsen

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justeringsperson

5. Godkännande av kallelseförfarandet

6. Fastställande av dagordning

7. Upprop och fastställande av röstlängd

8. Årsberättelse för verksamhetsåret 2020

9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 2020

10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2021

12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2021

13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021

14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2021

15. Medlemsavgift 2021

15. Stadgeenligt inkomna motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande