Malmö universitet framhåller kollegialitet som ett centralt akademiskt värde

Den 1 januari blev Malmö högskola Malmö universitet. I samband med metamorfosen antogs en ny strategi. Det kanske viktigaste inslaget i denna är utpekandet av fem områden som anses vara ”viktigast” för ”utvecklingen av universitetet under den första femårsplanen”. Det första av dessa är utvecklandet av akademiska värden och beskrivs på följande sätt:

Akademiska värden såsom akademisk frihet, akademisk integritet och akademisk kvalitet ska vara vägledande under omvandlingen från högskola till universitet. Malmö universitet vill värna om och utveckla akademins sekellånga lärdoms- och bildningstradition så att studenter och medarbetare kan analysera och förstå människans och samhällets villkor ur såväl ett historiskt som rumsligt perspektiv. De akademiska värdena ska genomsyra all utbildning och forskning vid universitetet. Malmö universitet har en viktig roll i samhället och i att stödja internationella kollegors strävan efter akademisk frihet, integritet och yttrandefrihet. Med akademisk frihet följer ett akademiskt ansvar och sakligt grundade argument ska alltid ska stå i centrum.

Principer för kollegialitet ska prägla universitetskulturen där kunskapsutveckling och kunskapsprövning står i fokus. Beslut och beredning av frågor inför beslut ska enligt de kollegiala idealen baseras på kunskap – vilket innebär att de som ingår i olika nämnder och grupperingar är utsedda på grundval av sina särskilda kompetenser och kunskaper. Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på kollegialitet där alla medarbetares och studenters kunskap tas tillvara på bästa sätt. Alla medarbetare vid universitetet har ett ansvar för att tillsammans utveckla en kollegial verksamhetskultur. Detta ställer krav på ett inkluderande ledarskap och tydlig ansvarsfördelning inom universitetet.

Malmö universitets verksamhet ska vägledas av de akademiska värdena, principer för kollegialitet samt kvalitetsdrivande studentinflytande genom att:

…skapa arenor som gör det möjligt att samtala om och pröva hur akademisk frihet, integritet och kvalitet genomsyrar och utvecklar universitetets utbildning och forskning

…stärka kollegialt inflytande, medarbetarinflytande och studentinflytande

…vidareutveckla arbetssätt som sätter den akademiska verksamhetens kvalitet i centrum

Malmö högskola präglades av näst intill obefintligt kollegialt inflytande. Malmö universitets strategi utgör en bra plattform för att komma tillrätta med denna brist, och kanske rent av ta ledningen i utvecklandet av en modern universitetskultur i Sverige. En första indikation på om man har förmåga till detta kommer under 2018, när lärosätet ska anta en ny arbetsordning.

Magnus Nilsson
Professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet och ledamot av Professionsförbundets styrelse