Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 26/4, 18.15
Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast tisdagen den 18 april.

Vid årsmötet kommer att hållas en föreläsning om populism och professionalism av Sverker Gustavsson. Missa inte denna chans att informera er!

Anmäl deltagande senast den 24 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Godkännande av kallelseförfarande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Upprop och fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2017
 12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2017
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2017
 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2017
 15. Medlemsavgiften 2017
 16. Stadgeenligt inkomna motioner
 17. Föreläsning av Sverker Gustavsson: Populism och professionalism
 18. Mötets avslutande

Väl mött den 26 april!

Styrelsen