”Ett hot mot forskningen”

Professionsförbundets Sverker Gustavsson (på bilden ovan) och Sharon Rider skriver tillsammans med fyra andra Uppsalaforskare i dagens Upsala Nya Tidning om hotet mot forskningsetik och öppenhet vid landets lärosäten.

Ur artikeln:

För sex år sedan lagstiftade riksdagen om att styrelserna för landets universitet och högskolor själva skulle få bestämma vad som är rätt form för att inom varje lärosäte ta ställning till vetenskapliga bedömningsfrågor. Den kollegiala styrelseformen, att lärarna själva har ett avgörande inflytande över verksamhetens inriktning och kvalitet, skulle inte längre ha något lagstöd.

Som följd av denna maktöverföring från lagstiftaren till läro­sätenas styrelser sönderfaller i dag landets fyrtiotal lärosäten i två grupper.

Den ena rymmer bara universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Där har styrelserna tills vidare valt att behålla systemet med att låta lärarna besluta i kvalitetsfrågor. En horisontell maktstruktur finns fortfarande kvar, och värdesätts. Kollegerna tar gemensamt ansvar.

I den andra gruppen är styrelserna i full färd med att genomdriva en linjeorganisation av motsvarande slag som hittills har varit det vanliga i företag och myndigheter.

Läs hela artikeln på UNT:s hemsida: http://www.unt.se/asikt/debatt/ett-hot-mot-forskningen-4093147.aspx