Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 5/5, 17.15
Plats: Faculty Club, (H 429), Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast fredagen den 24 april.

Anmäl deltagande senast den 29 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsperson
5. Godkännande av kallelseförfarande
6. Fastställande av dagordning
7. Upprop och fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2015
12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2015
13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2015 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2015
15. Stadgeenligt inkomna motioner
16. Styrelsens förslag
17. Mötets avslutande

Väl mött den 5 maj!

Styrelsen