Styrning bortom New Public Management

I ett pressmeddelande om budgetpropositionen 2015 meddelar civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen tar ”ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag.” Nya styrmodeller ska utvecklas som ger ”offentlig sektors professioner” större frihet, en viktig förutsättning för att  de ska kunna göra ett bra arbete.

Professionsförbundet välkomnar naturligtvis detta steg bort från New Public Management och hoppas att den nu inledda utvecklingen också fullföljs.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/248803