Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Välkomna till Professionsförbundets årsmöte 2021 som äger rum den 10 maj kl. 18.15 på Zoom. Anmälan till årsmötet sker via mail till Ylva.Hasselberg@Professionsforbundet.se, senast den 8 maj. Zoomlänk kommer att sändas till anmälda medlemmar den 9 maj. Motioner till årsmötet ska insändas till samma adress som ovan senast den 5 maj.

Väl mött!

Styrelsen

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justeringsperson

5. Godkännande av kallelseförfarandet

6. Fastställande av dagordning

7. Upprop och fastställande av röstlängd

8. Årsberättelse för verksamhetsåret 2020

9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 2020

10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2021

12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2021

13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021

14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2021

15. Medlemsavgift 2021

15. Stadgeenligt inkomna motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Inbjudan till seminarium den 18/2

Är Trump postmodern? är Nora Hämäläinens essä om vår tids oro över populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information.

Nora
Nora Hämäläinen är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice, Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Professionsförbundet inbjuder till ett seminarium (den 18/2, kl 14-16, via Zoom) som tar sin utgångspunkt i Hämäläinens bok och som inleds av författaren själv. Därefter följer kommentarer av Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap, och av Sharon Rider, professor i filosofi, bägge vid Uppsala universitet. Efter inledningen och kommentarerna följer diskussion. Ordförande är Ylva Hasselberg.

Välkommen! Anmäl ditt deltagande senast den 17/2.

Läs mer om Hämäläinens bok på förlagets hemsida: https://www.forlaget.com/bocker/ar-trump-postmodern/

Anmälan sker via e-post till admin@professionsforbundet.se senast den 17/2.
När du anmält dig får du Zoomlänken och lösenordet till seminariet.
Ladda ner inbjudan här: http://media.professionsforbundet.se/2021/01/Pf_seminarium_18_februari.pdf

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 6/5, 16.00
Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala (alternativ digital mötesplats: Zoom)

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Dagordning finns att ladda ner här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast tisdagen den 28 april.

Anmäl deltagande senast den 30 april på samma adress som ovan.

På grund av coronapandemin kan årsmötet komma att hållas via Zoom. Skulle så vara fallet utgår zoom-inbjudan med länk till alla som anmält sig till att delta fysiskt. 

Väl mött den 6 maj!

Styrelsen

Ta inte ifrån oss makten över tanken

”Kan det vara så att även länder som är befriade från ett uttalat auktoritärt politiskt ledarskap trots detta, medvetet eller omedvetet, gynnar ledningsregimer som tar ifrån professionerna makt och ansvar? Finns det ett släktskap med auktoritära regimers nedmonterande av professionernas makt och ansvar och den styrningsregim som tillämpas inom svensk offentlig sektor?”

Dessa frågor ställer Professionsförbundets styrelse i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning. Länk till artikeln: https://www.unt.se/asikt/debatt/ta-inte-ifran-oss-makten-over-tanken-5423468.aspx