Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN Professionsförbundet

(antagna 13-11-11)

§ 1 Föreningens firma är Professionsförbundet.

§ 2 Föreningen Professionsförbundet är en rikstäckande politiskt obunden organisation med syftet att tillvarata universitetslärares och forskares professionella intressen. Målet med verksamheten är att bevara och förstärka professionalism vid svenska universitet och högskolor. Vi anser att det finns ett tydligt hot mot professionalism i det svenska samhället och därför vill föreningen också verka för professionalism i samhället generellt. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att söka påverka beslutsfattare och beslutande organ inom universitetet och inom svenska staten (riksdag och regering samt myndighetssfären), samt genom att väcka samhällsdebatt i frågor som är relevanta för främjandet av professionalism.

§ 3 Professionsförbundet har sitt säte i Uppsala.

§ 4 Medlem i Professionsförbundet är den som vill verkar för föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar samt har erlagt stadgad medlemsavgift.

§ 5 Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen i Professionsförbundet ska bestå av ordförande och åtta övriga ledamöter. Samtliga ledamöter i styrelsen ska vara knutna till svenska universitet och högskolor i egenskap av lärare och/eller forskare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses inom styrelsen.

§ 8 Räkenskaper Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 mars.

§ 9 Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 15 april avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte Årsmötet, vilket är i Professionsförbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före årsmöte. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Inte heller stadgeändringar får genomföras om detta inte föreslagits i kallelsen till mötet.

§ 11 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13 Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 14 Utträde Medlem som önskar utträda ur i Professionsförbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 15 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.