Det behövs ett verksamhetsperspektiv på högskolans ledningsfrågor

Det kommittébetänkande som var en utgångspunkt för 1993 års högskolereform rymde en slutsats i förutsägelsens form: »Ledningsfrågorna kommer att få ökande betydelse i den decentraliserade högskolan.» Spådomen har slagit in, för att uttrycka sig försiktigt. Ledningsfrågorna har blivit föremål för ständigt nya utredningar och reformsträvanden. Det går att se på dessa frågor, som tillmätts sådan betydelse i den målstyrda och decentraliserade högskolan, på olika sätt. Som universitetslärare finner jag det fruktbart att dra en parallell till sätt att se på undervisningen. I den verksamheten kan man utgå från ett studerandeperspektiv, och se det som att vi som lärare är till för studenterna, inte tvärtom. Vad gäller sätt att se på ledningsfrågor kan man utgå från ett ledningsperspektiv, och se det som att verksamheten är till för att realisera ledningens strategiska visioner och prioriteringar. Man kan också utgå från ett verksamhetsperspektiv på frågorna, och se det som att ledningen är till för verksamheterna.

Fortsätt läsa Det behövs ett verksamhetsperspektiv på högskolans ledningsfrågor

Remissvar

Nedan följer Professionsförbundets remissvar till utredningen om Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015: 92). Du kan också ladda ner remissvaret i pdf-format här: Remiss_16_01_18

 ***

REMISSVAR U2015/03779/UH 2016-01-18

Utbildningsdepartementet
100 33 Stockholm

Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015: 92)

Professionsförbundet lyder inte under regeringen och hör heller inte till de organisationer som enligt departementets remisslista (2015-11-20) inbjudits att lämna synpunkter. Likväl tar vi oss friheten att i denna form redovisa vår uppfattning.

Fortsätt läsa Remissvar

Tankeställare

Av Anders Björnsson

En av de första åtgärder som den nytillträdda regeringen Reinfeldt vidtog 2006 var att lägga ned en offentlig forskningsorganisation, Arbetslivsinstitutet. Det officiella motivet var att statliga myndigheter inte ska bedriva forskning. Följden blev att en verksamhet som byggts upp under många år och vunnit internationellt erkännande förkastades utan närmare spisning; fungerande forskningsmiljöer sprängdes, en stor samling vetenskaplig litteratur gick till korparna. Saken ansågs inte ens värd att utreda. Beslut var fattat, Littorin skulle verkställa.
Fortsätt läsa Tankeställare

New Public Management och begreppskampen

För fem år sedan visste mycket få vad som avsågs när man talade om new public management. Det var ett vetenskapligt begrepp, använt av få och inom en specialiserad kontext. Det användes för att analysera de reformer som genomförts inom offentlig sektor efter 1990. I mycket handlade reformerna om att det blivit otympligt att styra offentlig sektor med regler, men det handlade också om krav på bättre kostnadskontroll och hushållning med offentliga resurser. Reformerna var ett barn både av den långa och djupa 70-talskrisen och av det slutliga övergivandet av keynesianskt inspirerade modeller för ekonomisk politik. Många av de som var drivande bakom förändringen var ekonomer och argumenten bakom var i hög grad ekonomiska; de handlade om ökad effektivitet. Fortsätt läsa New Public Management och begreppskampen

”Obehöriga” lärare i högskolan?

Den 21 april 2015 släppte Sveriges förenade Studentkårer, SFS, en rapport om högskolepedagogikens läge vid svenska lärosäten, skriven av Tove Ahlsten och Simon Berg. I rapporten med namnet ”Agenda pedagogik: Hur skapar vi förutsättningar för god undervisning?” redogörs för en enkätundersökning om lärosätenas arbete med högskolepedagogik riktad till ”personer som arbetar med strategiska högskolepedagogiska frågor” vid lärosätena. Rapporten ger en bild av att lärosätenas arbete med dessa frågor är inkonsekvent och att det saknas nationella riktlinjer för pedagogisk meritering. Fortsätt läsa ”Obehöriga” lärare i högskolan?

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 5/5, 17.15
Plats: Faculty Club, (H 429), Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast fredagen den 24 april.

Anmäl deltagande senast den 29 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsperson
5. Godkännande av kallelseförfarande
6. Fastställande av dagordning
7. Upprop och fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2015
12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2015
13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2015 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2015
15. Stadgeenligt inkomna motioner
16. Styrelsens förslag
17. Mötets avslutande

Väl mött den 5 maj!

Styrelsen

”Rekollegialisering” i Malmö?

Magnus_liten
Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och styrelseledamot i Pf.

Den så kallade autonomireformen har lett till en försvagning av det kollegiala inflytandet vid många svenska lärosäten. Beslut som tidigare togs av valda företrädare för det akademiska kollegiet har ofta flyttats till chefer i linjeorganisationen. Ett av de lärosäten som gått längst i denna riktning är Malmö högskola, där nästan all beslutsmakt i dagsläget ligger i linjeorganisationen.

Nu verkar detta emellertid vara på väg att ändras. I höstas gav nämligen högskolestyrelsen i Malmö rektor Stefan Bengtsson i uppdrag att stärka det kollegiala inflytandet på samtliga nivåer i organisationen. Sedan några månader arbetar därför en projektgrupp med att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna genomföras. Fortsätt läsa ”Rekollegialisering” i Malmö?

Medlemsmöte

bremer
Kåre Bremer

Professionsförbundet välkomnar alla sina medlemmar till medlemsmöte den 5 mars, kl. 18.00. Lokal: Faculty Club (H 429), Ekonomikum, Uppsala.

Pf gästas då av Kåre Bremer, särskild utredare i utredningen ”Ledningsfunktioner i högskolan”. Bremer kommer att redogöra för utredningens arbete varefter medlemmarna kommer att få tillfälle att ställa frågor och diskutera.

Anmäl deltagande till ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast den 26 februari. Kaffe och bulle kommer att serveras.

Kommittédirektiven hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18289/a/240943

Välkommen!
/Styrelsen

De mest lämpade flyr domaryrket

Kammarrättsråd Mona Aldestam och rådman Cecilia Nermark Torgils skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”Organisationsförändringar har lett till att domaren alltmer övergått till att bli en kugge i en större beredningsorganisation. Det låga löneläget och därmed den minskade statusen gör att de skickligaste juristerna väljer bort domaryrket. Det skriver .” Läs hela artikeln på följande sida: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-mest-lampade-flyr-domaryrket_4229033.svd