New Public Management och begreppskampen

För fem år sedan visste mycket få vad som avsågs när man talade om new public management. Det var ett vetenskapligt begrepp, använt av få och inom en specialiserad kontext. Det användes för att analysera de reformer som genomförts inom offentlig sektor efter 1990. I mycket handlade reformerna om att det blivit otympligt att styra offentlig sektor med regler, men det handlade också om krav på bättre kostnadskontroll och hushållning med offentliga resurser. Reformerna var ett barn både av den långa och djupa 70-talskrisen och av det slutliga övergivandet av keynesianskt inspirerade modeller för ekonomisk politik. Många av de som var drivande bakom förändringen var ekonomer och argumenten bakom var i hög grad ekonomiska; de handlade om ökad effektivitet. Fortsätt läsa New Public Management och begreppskampen

”Obehöriga” lärare i högskolan?

Den 21 april 2015 släppte Sveriges förenade Studentkårer, SFS, en rapport om högskolepedagogikens läge vid svenska lärosäten, skriven av Tove Ahlsten och Simon Berg. I rapporten med namnet ”Agenda pedagogik: Hur skapar vi förutsättningar för god undervisning?” redogörs för en enkätundersökning om lärosätenas arbete med högskolepedagogik riktad till ”personer som arbetar med strategiska högskolepedagogiska frågor” vid lärosätena. Rapporten ger en bild av att lärosätenas arbete med dessa frågor är inkonsekvent och att det saknas nationella riktlinjer för pedagogisk meritering. Fortsätt läsa ”Obehöriga” lärare i högskolan?

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 5/5, 17.15
Plats: Faculty Club, (H 429), Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast fredagen den 24 april.

Anmäl deltagande senast den 29 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsperson
5. Godkännande av kallelseförfarande
6. Fastställande av dagordning
7. Upprop och fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2015
12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2015
13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2015 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2015
15. Stadgeenligt inkomna motioner
16. Styrelsens förslag
17. Mötets avslutande

Väl mött den 5 maj!

Styrelsen

”Rekollegialisering” i Malmö?

Magnus_liten
Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och styrelseledamot i Pf.

Den så kallade autonomireformen har lett till en försvagning av det kollegiala inflytandet vid många svenska lärosäten. Beslut som tidigare togs av valda företrädare för det akademiska kollegiet har ofta flyttats till chefer i linjeorganisationen. Ett av de lärosäten som gått längst i denna riktning är Malmö högskola, där nästan all beslutsmakt i dagsläget ligger i linjeorganisationen.

Nu verkar detta emellertid vara på väg att ändras. I höstas gav nämligen högskolestyrelsen i Malmö rektor Stefan Bengtsson i uppdrag att stärka det kollegiala inflytandet på samtliga nivåer i organisationen. Sedan några månader arbetar därför en projektgrupp med att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna genomföras. Fortsätt läsa ”Rekollegialisering” i Malmö?

Medlemsmöte

bremer
Kåre Bremer

Professionsförbundet välkomnar alla sina medlemmar till medlemsmöte den 5 mars, kl. 18.00. Lokal: Faculty Club (H 429), Ekonomikum, Uppsala.

Pf gästas då av Kåre Bremer, särskild utredare i utredningen ”Ledningsfunktioner i högskolan”. Bremer kommer att redogöra för utredningens arbete varefter medlemmarna kommer att få tillfälle att ställa frågor och diskutera.

Anmäl deltagande till ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast den 26 februari. Kaffe och bulle kommer att serveras.

Kommittédirektiven hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18289/a/240943

Välkommen!
/Styrelsen

De mest lämpade flyr domaryrket

Kammarrättsråd Mona Aldestam och rådman Cecilia Nermark Torgils skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”Organisationsförändringar har lett till att domaren alltmer övergått till att bli en kugge i en större beredningsorganisation. Det låga löneläget och därmed den minskade statusen gör att de skickligaste juristerna väljer bort domaryrket. Det skriver .” Läs hela artikeln på följande sida: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-mest-lampade-flyr-domaryrket_4229033.svd

 

Styrning bortom New Public Management

I ett pressmeddelande om budgetpropositionen 2015 meddelar civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen tar ”ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag.” Nya styrmodeller ska utvecklas som ger ”offentlig sektors professioner” större frihet, en viktig förutsättning för att  de ska kunna göra ett bra arbete.

Professionsförbundet välkomnar naturligtvis detta steg bort från New Public Management och hoppas att den nu inledda utvecklingen också fullföljs.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/248803

”Sjunkande respekten för yrkeskunskap välfärdshot”

DN_DebattProfessionsförbundets inlägg på DN Debatt idag (1/10):

”Förtroendet för ett öppet samhälle måste återskapas. För att ge bevis på att offentliga sektorn fungerar är respekt för professionerna nödvändig. Vi kräver att de folkvalda verkar för att professionalism blir styrande princip i förvaltningen och påverkar befordran och lönesättning, skriver åtta akademiker.”

 

Läs vidare på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/

TwitterFacebookEmail

Föreläsning med Amanda Goodall i Uppsala

Amanda Goodall är Senior Lecturer i management vid Cass Business School i London och har bland annat skrivit den uppmärksammade boken Socrates in the Boardroom.  Hon är inbjuden till Uppsala universitet för att hålla föredrag på temat expertledarskap. Goodalls centrala argument är att om expertkunskap är det viktigaste kännetecknet för en organisations kärnverksamhet, så är det också expertkunskap som bör vara nyckeln i valet av organisationens ledare.

Föreläsningen äger rum fredagen den 17 oktober klockan 10.15-12.00 i Sal Minus, Gustavianum. För mer information, se följande sida: http://gfm.statsvet.uu.se/sv-se/evenemang.aspx