Årsmöte

Professionsförbundet kallar sina medlemmar till årsmöte den 23 april, 18.15. Lokal: H 429 (Faculty Club) i Ekonomikum, Uppsala. Förfriskningar serveras. Anmäl deltagande till Ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast 20 april. Motioner ska vara inkomna till samma adress senast den 16 april.

Här kan du ladda ner dagordningen: Dagordning_årsmöte_2018 Verksamhetsberättelse 2017.

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse 2017

Liberalerna borde lära av historien och skilja staten från kapitalet.

I dagens Nyheter den 12 mars skriver Ylva Hasselberg, ordförande i Professionsförbundet, om hur viktigt det är att skilja staten från kapitalet.

”En annan fråga med tydlig koppling till problematiken är Nya Karolinska sjukhuset. Det så kallade ”partnerskapet” mellan privat och offentligt karaktäriseras av jäv, korruption och att privata aktörer berikar sig på offentliga medel. (Dessutom har det lett till ett sjukhus som inte fungerar.) Det finns system i den här galenskapen och 1918 hade vi inte hymlat med vad detta ska kallas. Det ska kallas korporativism och det innebär att tjänstemannarollen inte fungerar, att rättssäkerhet och likabehandling inte råder och att offentliga medel slöas bort.”

Klicka på följande länk för att läsa artikeln: https://www.dn.se/kultur-noje/professor-om-skandalen-kring-nya-karolinska-dags-att-sara-pa-staten-och-kapitalet/

Recension av ”Stark som en räv”

Macchiarini-affären var ingen isolerad händelse – att Macchiarini överhuvudtaget rekryterades till KI är resultatet av ett systemfel. Det är huvudbudskapet i Östgötateaterns fars ”Stark som en räv”, vars handling inte rör Macchiarini-affären i sig, utan det system som gör det möjligt att ’direktrekrytera’ så kallade ’excellenta forskare’ – utan att dessas meriter nagelfarits i traditionell sakkunniggranskning.

Fortsätt läsa Recension av ”Stark som en räv”

Malmö universitet framhåller kollegialitet som ett centralt akademiskt värde

Den 1 januari blev Malmö högskola Malmö universitet. I samband med metamorfosen antogs en ny strategi. Det kanske viktigaste inslaget i denna är utpekandet av fem områden som anses vara ”viktigast” för ”utvecklingen av universitetet under den första femårsplanen”. Det första av dessa är utvecklandet av akademiska värden och beskrivs på följande sätt:

Akademiska värden såsom akademisk frihet, akademisk integritet och akademisk kvalitet ska vara vägledande under omvandlingen från högskola till universitet. Malmö universitet vill värna om och utveckla akademins sekellånga lärdoms- och bildningstradition så att studenter och medarbetare kan analysera och förstå människans och samhällets villkor ur såväl ett historiskt som rumsligt perspektiv. De akademiska värdena ska genomsyra all utbildning och forskning vid universitetet. Malmö universitet har en viktig roll i samhället och i att stödja internationella kollegors strävan efter akademisk frihet, integritet och yttrandefrihet. Med akademisk frihet följer ett akademiskt ansvar och sakligt grundade argument ska alltid ska stå i centrum.

Principer för kollegialitet ska prägla universitetskulturen där kunskapsutveckling och kunskapsprövning står i fokus. Beslut och beredning av frågor inför beslut ska enligt de kollegiala idealen baseras på kunskap – vilket innebär att de som ingår i olika nämnder och grupperingar är utsedda på grundval av sina särskilda kompetenser och kunskaper. Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på kollegialitet där alla medarbetares och studenters kunskap tas tillvara på bästa sätt. Alla medarbetare vid universitetet har ett ansvar för att tillsammans utveckla en kollegial verksamhetskultur. Detta ställer krav på ett inkluderande ledarskap och tydlig ansvarsfördelning inom universitetet.

Malmö universitets verksamhet ska vägledas av de akademiska värdena, principer för kollegialitet samt kvalitetsdrivande studentinflytande genom att:

…skapa arenor som gör det möjligt att samtala om och pröva hur akademisk frihet, integritet och kvalitet genomsyrar och utvecklar universitetets utbildning och forskning

…stärka kollegialt inflytande, medarbetarinflytande och studentinflytande

…vidareutveckla arbetssätt som sätter den akademiska verksamhetens kvalitet i centrum

Malmö högskola präglades av näst intill obefintligt kollegialt inflytande. Malmö universitets strategi utgör en bra plattform för att komma tillrätta med denna brist, och kanske rent av ta ledningen i utvecklandet av en modern universitetskultur i Sverige. En första indikation på om man har förmåga till detta kommer under 2018, när lärosätet ska anta en ny arbetsordning.

Magnus Nilsson
Professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet och ledamot av Professionsförbundets styrelse

 

Programkväll: Värna professionerna – skydda universiteten

Hotet mot professionerna har absolut med Macchiarini att göra, fastslog Professionsförbundets ordförande Ylva Hasselberg, vid den programkväll som inledde Östgötateaterns uppsättning ”Stark som en räv” den 29 november 2017. På temat ”Värna professionerna – skydda universiteten” medverkade också Anne Fritzell, fd chefsutredare vid Sulf (som faktagranskat pjäsen) och Göran Collste, professor i tillämpad etik. Debatten modererades av Marika Lagerkrantz, som regisserat ”Stark som en räv”.

Fortsätt läsa Programkväll: Värna professionerna – skydda universiteten

Den fantasilösa ekonomismen har undergrävt demokratin

”Efter sjuttio år av okritisk segervisshet kan demokratin inte längre tas för given. Nyliberalismen har sargat det pluralistiska systemet och öppnat för populistisk politik. Statsvetaren Sverker Gustavsson efterlyser demokratisk stridbarhet.”

Professionsförbundets Sverker Gustafsson skriver i Dagens Nyheter i dag. Nästa artikel i serien, av Ylva Hasselberg, kommer tisdagen den 2 maj: http://www.dn.se/…/den-fantasilosa-ekonomismen-har-undergr…/

Patrik Hall kommenterar Per Molanders ESO-rapport

Av Patrik Hall
Professor i statsvetenskap vid Malmö högskola

”Jag tror faktiskt aldrig jag hört en sådan avklädning av de idéer och marknadsliberala doktriner som i årtionden väglett svensk politik.” Så säger Göran Greider i ingressen till sin ETC-artikel ”Benådade ögonblick av fri sikt” (5 april), och sedan höjer han tonläget ännu mer. Per Molanders ESO-rapport ”Dags för omprövning” (2017:1) är ett historiskt ögonblick av samma dignitet som Olof Palmes ”Därför är jag demokratisk socialist”-tal. Fortsätt läsa Patrik Hall kommenterar Per Molanders ESO-rapport