Reflektion över Macchiarini-rapporten, del 3

3. Universitetet på marknaden

Autonomireformen ledde alltså till en avreglering av universitet och högskolor som genomfördes 1 januari 2011. Sedan dessa har varje universitet makten att självt bestämma om hur man fattar beslut om exempelvis anställning, resursfördelning, remisser, utbildningens innehåll och vilken forskning som ev. ska prioriteras. Två formaliserade styrdokument seglade genast upp som centrala i den sköna nya värld som öppnade sig, nämligen arbetsordningen och anställningsordningen. Det är dessa två dokument som nu innehåller viktiga delar av det som tidigare var stipulerat i högskoleförordningen. Fortsätt läsa Reflektion över Macchiarini-rapporten, del 3

Reflektion över Macchiarini-rapporten, del 2

2. Universitetet som företag

En av Macchiarini-rapportens centrala kritikpunkter rör efterlevnaden av lagar som gäller offentlig förvaltning i Sverige. Det gäller tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen samt arkivlagen och arkivförordningen. Bristerna innebär bland annat att vissa förlopp dokumenterats illa eller inte alls, att information om hur saker och ting har gått till inte alltid är tillgänglig för att handlingar inte diarieförts och/eller arkiverats samt att den offentligrättsliga grundprincipen att beslut måste motiveras åsidosatts. Fortsätt läsa Reflektion över Macchiarini-rapporten, del 2

Universitetens granskningskultur vittrar sönder

”Forskningspolitiken har skapat en kultur där vetenskapliga artiklar hetsas fram i jakten på bibliometriska mätetal. Det har lett till ett minskande utrymme för sådant som granskning, tvivel och omprövning i forskningen. Det menar Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet.” Läs Aspenbergs artikel i Curiehttp://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-06-08-universitetens-granskningskultur-vittrar-sonder.html

Kampen om kunskapens borg

Vetandets värld i Sveriges Radios P1 sände vid lunch i dag ett 20 minuter långt inslag där universitetets styrning diskuterades. I programmet medverkade Professionsförbundets Shirin Ahlbäck Öberg och Kåre Bremer, särskild utredare i Ledningsutredningen vars slutbetänkande kritiserats hårt (bland annat här på Professionsförbundets hemsida).

Länk till inslaget På Sveriges Radios hemsida: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/698393?programid=412

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 14/4, 17.15

Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast måndagen den 4 april.

Vid årsmötet kommer att hållas en lägesöversikt gällande ledningsutredningen av Shirin Ahlbäck Öberg. Missa inte denna chans att informera er!

Anmäl deltagande senast den 11 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Godkännande av kallelseförfarande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Upprop och fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2016
 12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2016
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2016.
 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2016.
 15. Medlemsavgiften 2016
 16. Stadgeenligt inkomna motioner
 17. Ledningsutredningen. Shirin Ahlbäck-Öberg presenterar en lägesöversikt.
 18. Mötets avslutande

Väl mött den 14 april!

Styrelsen

 

Reflektion kring Macchiarini-fallet

På Karolinska institutet finns inte särskilt många beslutsfattande kollegiala organ, linjestyrningen är stark – vilket i korthet innebär en hierarkisk organisering (toppstyrning) där stor beslutsmakt över även vetenskapliga frågor ytterst läggs i överordnad chefs händer – rektor får i en sådan organisation ett slags VD-funktion. Ironiskt nog är det denna typ av ensidig toppstyrning (management) av universitet och högskolor som pekas ut som vägen framåt i en nyligen avslutad statlig utredning, den så kallade Ledningsutredningen (SOU 2015:92) Fortsätt läsa Reflektion kring Macchiarini-fallet