Ta inte ifrån oss makten över tanken

”Kan det vara så att även länder som är befriade från ett uttalat auktoritärt politiskt ledarskap trots detta, medvetet eller omedvetet, gynnar ledningsregimer som tar ifrån professionerna makt och ansvar? Finns det ett släktskap med auktoritära regimers nedmonterande av professionernas makt och ansvar och den styrningsregim som tillämpas inom svensk offentlig sektor?”

Dessa frågor ställer Professionsförbundets styrelse i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning. Länk till artikeln: https://www.unt.se/asikt/debatt/ta-inte-ifran-oss-makten-over-tanken-5423468.aspx

Remissvar på Strut-utredningens betänkande

REMISSVARU2019/0034/UH
2019-03-29

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Professionsförbundet lyder inte under regeringen och hör heller inte till de organisationer som enligt departementets remisslista (U2019/00304/UH) inbjudits att lämna synpunkter.Likväl tar vi oss friheten att i denna form redovisa vår uppfattning.

Betänkandet utgör som helhet något ovanligt i svensk forsknings- och högskolepolitik, nämligen ett försök att ta ett helhetsgrepp om forskning och utbildning. Vi välkomnar ansatsen att försöka genom politiska reformer återskapa en typ av universitet/högskola där det fanns en organisk samhörighet mellan utbildning och forskning. Det är ett ambitiöst försök. Våra kritiska synpunkter är huvudsakligen av två slag. 1. Dels vill vi kritisera avsaknaden av skarpa förslag på flera viktiga punkter. 2. Dels vill vi peka på vissa inbyggda målkonflikter som kan leda till oförutsedda konsekvenser av utredningens förslag. Fortsätt läsa Remissvar på Strut-utredningens betänkande

Årsmöte

Professionsförbundet kallar sina medlemmar till årsmöte den 2 april, 16.30. Lokal: Rum 4-0019,  bottenvåningen i hus 4, Campus engelska parken, Uppsala. Vägbeskrivning finns här:  http://bit.ly/2tA0Cl4

Förfriskningar serveras. Anmäl deltagande till Ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast 29 mars. Motioner ska vara inkomna till samma adress även de senast den 29 mars.

Styrningen av universiteten

Den 1 februari kom så äntligen styr- och resursutredningens betänkande (SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan). Universitetssverige har väntat på det. Ända sedan utredningens första modellförslag presenterades för ett år sedan har det stått klart att förslagen skulle komma att bli radikala. Tidigt aviserade man intentionen att bryta upp den under hela efterkrigstiden rådande uppdelningen mellan ett anslag för utbildning och ett för forskning. Fortsätt läsa Styrningen av universiteten

Akademisk frihet, inte för alla?

Varje reform av högskolan de senaste åren har syftat till att stärka autonomin för lärosätenas ledning och styrelse – inte för professionen. Skillnaden mellan de lärosäten, som har kraft och resurser att hålla emot utvecklingen, och de övriga riskerar därmed att öka, skriver Professionsförbundets ordförande Ylva Hasselberg i Göteborgs-Posten.

Länk till artikeln: http://www.gp.se/ledare/hasselberg-akademisk-frihet-inte-för-alla-1.11013147