Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 6/5, 16.00
Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala (alternativ digital mötesplats: Zoom)

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Dagordning finns att ladda ner här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast tisdagen den 28 april.

Anmäl deltagande senast den 30 april på samma adress som ovan.

På grund av coronapandemin kan årsmötet komma att hållas via Zoom. Skulle så vara fallet utgår zoom-inbjudan med länk till alla som anmält sig till att delta fysiskt. 

Väl mött den 6 maj!

Styrelsen

Ta inte ifrån oss makten över tanken

”Kan det vara så att även länder som är befriade från ett uttalat auktoritärt politiskt ledarskap trots detta, medvetet eller omedvetet, gynnar ledningsregimer som tar ifrån professionerna makt och ansvar? Finns det ett släktskap med auktoritära regimers nedmonterande av professionernas makt och ansvar och den styrningsregim som tillämpas inom svensk offentlig sektor?”

Dessa frågor ställer Professionsförbundets styrelse i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning. Länk till artikeln: https://www.unt.se/asikt/debatt/ta-inte-ifran-oss-makten-over-tanken-5423468.aspx

Remissvar på Strut-utredningens betänkande

REMISSVARU2019/0034/UH
2019-03-29

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Professionsförbundet lyder inte under regeringen och hör heller inte till de organisationer som enligt departementets remisslista (U2019/00304/UH) inbjudits att lämna synpunkter.Likväl tar vi oss friheten att i denna form redovisa vår uppfattning.

Betänkandet utgör som helhet något ovanligt i svensk forsknings- och högskolepolitik, nämligen ett försök att ta ett helhetsgrepp om forskning och utbildning. Vi välkomnar ansatsen att försöka genom politiska reformer återskapa en typ av universitet/högskola där det fanns en organisk samhörighet mellan utbildning och forskning. Det är ett ambitiöst försök. Våra kritiska synpunkter är huvudsakligen av två slag. 1. Dels vill vi kritisera avsaknaden av skarpa förslag på flera viktiga punkter. 2. Dels vill vi peka på vissa inbyggda målkonflikter som kan leda till oförutsedda konsekvenser av utredningens förslag. Fortsätt läsa Remissvar på Strut-utredningens betänkande